Een PGB vanuit de WMO


De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft ervoor gezorgd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning. Het doel van deze wet is het meedoen. Mensen moeten zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen, kan de gemeente verschillende middelen gebruiken, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg, informatiebijeenkomsten, adviezen, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

De wet is door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verwoord in negen prestatievelden. Binnen deze prestatievelden kan elke gemeente haar eigen beleid maken. Hoe elke gemeente invulling geeft aan de wet WMO kan dus verschillen. Verschillen hierin hebben betrekking tot bedragen die worden uitgekeerd, aanpassingen in huis, eisen waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WMO en de manier van hulpverlening.

Het beleid met betrekking tot de WMO kan door de vrijheid van de gemeente geheel afgestemd worden op de wensen en de samenstelling van de inwoners van de gemeente. Bij het opstellen van het beleid dient de gemeente u als burger te betrekken. U hebt dus altijd inspraak in hoe de gemeente haar beleid vormgeeft.

Het nieuwe regeerakkoord en WMO

Het regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA brengt veel veranderingen met zich mee in de zorg. Zo wordt het aantal aanspraken op zorg beperkt, wordt de dienstverlening versoberd, zal er meer gericht worden op mensen die de zorg het hardst nodig hebben en gaan steeds meer vormen van hulp onder de WMO vallen. Heeft u op dit moment recht op een PGB vanuit de WMO? Dan kunnen er ook dingen voor u veranderen. Volgens het nieuwe regeerakkoord blijft de aanspraak op huishoudelijke hulp (een PGB vanuit de WMO bijvoorbeeld) alleen beschikbaar voor mensen met lage inkomens. Is uw inkomen te hoog? Dan ontvangt u geen PGB meer en zult u zelf de vergoeding voor huishoudelijke hulp moeten betalen.

Mocht u na invoering van de nieuwe regeling niet meer in aanmerking komen voor een PGB, dan kunnen wij u helaas niet meer via deze website van dienst zijn. Wel hebben wij een alternatief voor u: de website Ik Zoek Huishoudelijke Hulp helpt u bij het vinden van een geschikte hulp voor hetzelfde lage tarief als bij PGB-huishoudelijke hulp. Het enige verschil is dat u dan de vergoeding voor de hulp zelf dient te betalen.

Het compensatiebeginsel

Een belangrijk begrip binnen de WMO is het compensatiebeginsel. Dit houdt in dat uw gemeente de problemen op moet lossen die u heeft bij uw zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Uw gemeente moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat u een huishouden kunt voeren, dat u zich kunt verplaatsen in en om uw woning en dat u andere mensen kunt ontmoeten om sociale contacten op te doen en te onderhouden.

WMO en huishoudelijke hulp

Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp inschakelen. Om in aanmerking te komen voor de WMO dient u contact op te nemen met uw gemeente. Medewerkers van uw gemeente gaan samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate dat is, wordt de indicatiestelling genoemd.

PGB en zorg in natura

Wanneer u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO voor huishoudelijke hulp heeft u de keuze uit PGB en zorg in natura.

Wat zijn de verschillen?

De gemeente heeft verschillende manieren om u te ondersteunen bij uw participatie in de samenleving. Wanneer het gaat om huishoudelijke hulp is er de mogelijkheid tot betaling in natura of via een PGB.

Betaling van zorg in natura houdt in dat de gemeente een zorgaanbieder aandraagt die u komt helpen met uw huishoudelijke werkzaamheden. Hierbij biedt de gemeente u meestal de keuze uit een aantal verschillende zorgaanbieders. U heeft in dat geval nog een beperkte vrijheid om een zorgaanbieder te kiezen. Wanneer u kiest voor zorg in natura heeft u verder geen administratieve werkzaamheden, de gemeente regelt dit allemaal voor u.

Een andere optie is het ontvangen van een PGB. Dit is een budget waarvoor u zelf een huishoudelijke hulp (ook wel alfahulp) kunt regelen. In dat geval ontvangt u een bepaald bedrag van de gemeente om een hulp in dienst te nemen. U heeft hierbij de mogelijkheid om familie, kennissen of vrienden als hulp in te schakelen, maar het is ook mogelijk om een andere zorgaanbieder (anders dan de aangeboden zorgaanbieders door de gemeente) te kiezen. Een voorwaarde die de gemeente stelt aan het ontvangen van een PGB is dat u uw uitgaven dient te kunnen verantwoorden. Het is dus wel belangrijk dat u uw administratie goed bijhoudt. Het verschilt per gemeente in hoeverre u uw uitgaven dient te verantwoorden. Bij de ene gemeente dient u exact te verantwoorden wat u uitgeeft en mag u niet meer uren inkopen dan de indicatie. Andere gemeenten geven u meer vrijheid. Meer over de besteding van uw PGB en uw vrijheid leest u op onze pagina 'meer zorg inkopen met hetzelfde PGB'.

Verschillen tussen gemeenten

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, zijn gemeenten vrij om te bepalen hoe zij hun beleid met betrekking tot de WMO vormgeven. Gemeenten dienen zich aan bepaalde richtlijnen, ofwel prestatievelden te houden, maar binnen deze prestatievelden zijn zij geheel vrij. Voor dit systeem is gekozen omdat gemeenten op deze manier de mogelijkheid hebben om hun beleid aan te passen aan de samenstelling van de inwoners.

Wat betekent dat voor u?
Hoewel gemeenten vrij zijn in hun samenstelling zijn er toch geen grote verschillen te vinden tussen gemeenten. Toch kunnen kleine verschillen voor u erg groot zijn. Zo zijn er verschillen tussen gemeenten in het maximale bedrag waarvoor woonaanpassingen worden gedaan (Enschede, €5.000,-; Amsterdam, €6.100,-). Wanneer u bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam woont, is er een duurdere aanpassing van uw woning mogelijk dan wanneer u in de gemeente Enschede woont. Naast dit verschil, zijn er ook verschillen in de hoogte van het PGB (Amsterdam, €17,40; Enschede, €15,20-€18,48; Utrecht, €18,-). Een inwoner van Utrecht ontvangt dus een hoger PGB dan een inwoner van Amsterdam. De verschillen zijn ook zichtbaar in de mate waarin u uw PGB-uitgaven dient te verantwoorden. Informeer hierover bij uw gemeente en lees ook 'meer zorg inkopen met hetzelfde PGB'.

Toch is de vergoeding in iedere gemeente hoog genoeg om u te helpen om deel te nemen aan de samenleving.

PGB Administratie en verantwoording 

Als u zorg inkoopt met een PGB dan wordt u werkgever of opdrachtgever van de hulp. U betaalt de hulp een vergoeding vanuit het PGB en daarvan dient u de administratie bij te houden. De administratie gebruikt u om uw uitgaven aan de gemeente te verantwoorden. Het verschilt per gemeente in hoeverre u uw uitgaven dient te verantwoorden. Enkele gemeenten vragen geen verantwoording, andere laten een deel van het budget vrij, en weer andere gemeenten vragen een verantwoording tot op de laatste euro. Informeer hierover bij uw eigen gemeente.

Om de administratie bij te houden en uw uitgaven te verantwoorden, dient u een zorgovereenkomst af te sluiten met uw hulp. Op de website van het SVB vindt u voorbeeldovereenkomsten. Deze kunt u downloaden en invullen. Met deze zorgovereenkomst kunt u bij de gemeente verantwoorden hoe u uw PGB besteedt.

Hoe u uw PGB budget dient te verantwoorden, verschilt ook per gemeente. Enkele gemeenten eisen dat u per periode uw bestedingen verantwoordt, andere gemeenten voeren alleen steekproeven uit. Ook hierover kunt u informatie inwinnen bij uw gemeente.

Er zijn meerdere initiatieven die u helpen bij het invullen en verantwoorden van uw PGB-budget. Zo kunt u met het initiatief 'Mijn PGB' van de SVB al uw gegevens digitaal opslaan en inzien. Via 'Mijn PGB' kunt u bijvoorbeeld urenbriefjes versturen, verantwoording afleggen, persoonsgegeven bekijken, betalingsgegevens inzien, ziekmeldingen doorgeven en documenten sturen.

Daarnaast biedt de SVB u de optie: opting-in. In het geval dat u opting-in gebruikt, hoeft uw zorgverlener geen eigen salarisadministratie bij te houden. Het SVB verzorgt voor u de salarisadministratie en u ontvangt salarisstroken waarmee u de gemaakte kosten kunt verantwoorden aan uw zorgkantoor of gemeente. 


Indien u een PGB-hulp via ons in dienst neemt, verzorgen wij voor u de facturen. Deze facturen kunt u gebruiken ter verantwoording aan uw gemeente.

Nu uw PGB-huishoudelijke hulp aanvragen?

Schrijf u hier in!